Ariko ni gute ushobora kwikora ukabwira umuntu ngo:”singukeneye”,
nibigutungura se ukamukenera?
Azakwereke ko utari ukwiriye kumukenera?
*Wagenze gahoro ko ntawe umenya aho bwira ageze

Ni gute se ushobora kwihandagaza ukabwira umuntu ko ntacyo amaze?
Ubwirwa n’iki ko atari we uzagusama mbere y’uko usandara?
N’usandara se ubwirwa n’iki uzakurundarunda?
*Wagenze gahoro ko umwami yicara ku ntebe undi ayibajisha!

Ni gute ubona umuntu ukavuga ko ntacyo ashobora kwigezaho?
Ni wowe upanga ibyo agomba kugeraho?
*Genda gahoro kuko uko umwana avutse siko yuzura ingobyi

Ni gute ubona umuntu ushonje wujuje igifu n’ibyo wari usigaje ukabinagira imbwa?
ubwirwa n’iki uko urubyaro rwawe ruzabaho wavuyemo umwuka?
*Genda gahoro akanwa karya ntiwumve kavuza induru ntiwumve!

uwiba ahetse aba yereka uwo mu mugongo.

akuzuye umutima gasesekara ku munwa
njye ntekereza atanu nkamira ane nkavuga rimwe kuko nzi ko akarenze umunwa karushya ihamagara
ntera intambwe eshanu njya imbere ngatera enye njya inyuma kuko nzi ko iyihuse yabyaye ibihumye

Advertisements