Iminsi si ibiri, si irindwi, ni myinshi ni imitindi
Imirindi myinshi si intsinzi
N’imiziki myinshi si intsinzi
Iyi si mbi si isimbi hmm ni irimbi
Ikibi si ikibibi, ibi byinshi ni bibi
Nzi izi ntiti,
Nzi izi njiji,
Nzi n’izindi nyinshi
Injiji si intiti
Intiti nyinshi ni injiji
Intiti z’iyi minsi ni impyisi ni impiri si imiti
Imizi y’ibiti si imitsi, imyinshi ni imiti
Iyi si imiti si n’ibitiritiri ni ibiti ni n’inkingi
Inshinzi ni injishi si ifirimbi ni irimbi
Izi ndimi nyinshi si inzitizi
Iri si idini ni ikinini kinini
Nzi inkindi?
Ni inki? Nzi ikibindi inkindi sinzizi

Advertisements