Nturi uburozi bwo kunyica ariko na none nturi n’umuti wo kumvura;
nturi umuhemu wo kumanikwa ariko na none nturi indahemuka yo gushimwa.

Advertisements