UMWANA vs GUKURA


UMWANA si isura, igihagararo cyangwa imyaka, UMWANA ni mu mutwe. GUKURA si isura, igihagararo cyangwa imyaka, GUKURA ni mu mutwe. And it doesn’t matter if your appearance is younger than your age, what matters is that your thoughts/actions are full of maturity than your appearance. It doesn’t matter if your appearance is older than your […]

Urusenda


Uhakana ku bukana bw’urusenda arebeye ku gishishwa cyarwo cyangwa k’uko rungana rwaba urwo mu rugo cyangwa urwo mu mihana, yaba umwirabura cyangwa rugigana, yaba mukuru cyangwa umwana, yaba acecetse cyangwa atukana, yaba yitonda cyangwa arwana, yaba atavugirwamo cyangwa yumvikana, yaba ari nyamwigendaho cyangwa asabana, yaba agirana inama cyangwa ashukana, azaruhekenye akomeze guhakana. Uzahekenya nyinshi icyarimwe […]